OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EKOINTER s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi: EKOINTER s.r.o., so sídlom Čavoj 243, 9722 29 Čavoj a zákazníkom spoločnosti.

1.2. Právne vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkom sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka ako zvoleného právneho predpisu podľa § 262 ods. 1 tohto zákona a považujú sa vždy za vzťah obchodný.
1.3. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb, alebo objednávka medzi spoločnosťou a zákazníkom.
1.4. Zákazníkom spoločnosti sa rozumie:
a) pre predaj vo veľkoobchode výhradne fyzická alebo právnická osoba registrovaná spoločnosťou, ktorá kúpu uskutočňuje za účelom ďalšieho predaja tovaru,
b) pre predaj v obchode akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar alebo objednáva službu alebo dielo pre vlastnú potrebu

II. Objednávka a dodanie

2.1. Zmluva vzniká písomným objednaním tovaru, služby, diela alebo kúpou v obchode spoločnosti.
2.2. Pri písomnej objednávke je jej obsah záväzný pre obe strany.
2.3. Od objednávky môže zákazník odstúpiť v prípade objednania tovaru alebo služby, s výnimkou zmluvy o dielo, najneskôr do prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby, pričom je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zálohy objednaného tovaru alebo služby.
2.4. Termín dodania je dohodnutý v objednávke, alebo v zmluve o dielo. Lehota na plnenie začína plynúť od zloženia zálohy a zamerania diela ( objednávka so službami ).
2.5. V prípade vzniku prekážok pre dodanie tovaru alebo služby v dojednanom termíne je spoločnosť povinná bezodkladne túto skutočnosť oznámiť zákazníkovi a navrhnúť nový termín dodania.
2.6. Dohodnutý termín plnenia je orientačný. Zákazník má nárok na odškodnenie, pokiaľ spoločnosť písomne vyzval na plnenie po uplynutí dohodnutého termínu a poskytol jej dodatočný termín na plnenie, ktorý nemôže byť kratší ako 15 pracovných dní. Ak ani v tomto dodatočnom termíne spoločnosť riadne neplnila, zákazník môže odstúpiť od zmluvy a uplatniť si nárok na náhrad škody, ktorá mu preukázateľne vznikla v súvislosti s nedodržaním dodatočného termínu plnenia. Ak zákazník písomne neodstúpi od zmluvy po uplynutí dodatočného termínu plnenia má sa za to, že má naďalej záujem o plnenie. Spoločnosť je povinná zákazníkovi oznámiť nový termín plnenia. Ak sa spoločnosť a zákazník nedohodnú na novom termíne plnenia, zmluva zaniká 15. dňom od oznámenia nového termínu zákazníkovi.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Zákazník podpísaním objednávky súhlasí s cenou uvedenou v objednávke.
3.2. Cena v prípade písomnej objednávky je splatná takto :
a) pri objednávke tovaru bez služby montáž, preddavok vo výške 20 % je splatný pri podpise objednávky, zostatok pri dodaní tovaru
b) pri objednávke tovaru so službou montáž, preddavok vo výške 70 % je splatný pri podpise objednávky a zostatok po realizácii diela so splatnosťou 7 dní.
3.3. Cena v prípade kúpy v obchode bez písomnej objednávky je splatná ihneď s prevzatím tovaru.
3.4. Prípadné nedostatky tovaru, služby, alebo diela nemajú odkladný účinok na platbu.

IV. Prevzatie tovaru a výhrada vlastníctva

4.1. Zákazník, ak nie je výslovne a preukázateľne dojednané inak ( služba doprava tovaru, služba montáž ) preberá tovar na predajnom mieste spoločnosti, alebo na jeho uvedenej adrese dodania . Zákazník je povinný pri preberaní tovaru alebo diela ich riadne obhliadnuť a potvrdiť na dodacom liste, že ich prevzal bez viditeľných vád. Pokiaľ zákazník zistí vady tovaru alebo diela, je povinný o nich bezodkladne upovedomiť zamestnanca spoločnosti, alebo poverenej osoby a vady presne označiť v dodacom liste.
4.2. Vlastníkom tovaru, alebo vecí tvoriacich dodané dielo, ostáva až do úplného zaplatenia ceny spoločnosť.
4.3. Vrátenie tovaru, alebo služby podlieha reklamačnému konaniu a jeho výsledku. Bez tohto procesu spoločnosť odmieta akékoľvek vrátenie tovaru, alebo služieb.
4.4. Ak zákazník neprevezme predmet plnenia, alebo neumožní dodanie diela v dohodnutom termíne môže spoločnosť zákazníka písomne vyzvať na prevzatie plnenia, alebo poskytnutie súčinnosti. Ak zákazník ani po dodatočnej lehote predmet plnenia neprevezme, alebo neposkytne potrebnú súčinnosť, môže spoločnosť vyúčtovať zákazníkovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške zaplatenej zálohy.
4.5. Ak zákazník odmietne prevziať predmet plnenia, má povinnosť písomne (najneskôr pri odovzdávaní predmetu plnenia) do dodacieho listu alebo inej k tomu určenej písomnosti (protokol, záznam...) uviesť dôvody, pre ktoré odmieta plnenie prevziať a označiť ustanovenia zmluvy alebo týchto podmienok, z ktorými je predmet plnenia v rozpore. Ak tak nevykoná z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane, má sa za to, že spoločnosť splnila riadne.
4.6. Zákazník má právo neprevziať zabudované dielo, len v prípade, že dielo trpí takými vadami, ktoré znemožňujú jeho užívanie.

V. Záručné podmienky

5.1. Každé uplatňovanie práv a zodpovednosti za vady tovaru, služieb alebo výrobkov a ich montáže, ktoré boli dodané spoločnosťou sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi, ďalej smernicami pre posudzovanie kvality jednotlivých materiálov použitých pri výrobe interiérových dverí, zárubní a doplnkov. Na posúdenie, ktorý právny prepis je nutné v konkrétnom reklamačnom prípade aplikovať, slúži typ zmluvy (kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o službe) alebo objednávka, ktorá bola uzavretá medzi zákazníkom a spoločnosťou.
5.2Oprávnenie prijímať reklamácie má reklamačné oddelenie spoločnosti alebo predajné miesta, ktoré majú oprávnenie uzatvárať zmluvy alebo objednávky.
5.3. Spoločnosť poskytuje na svoje výrobky a služby záruku 24 mesiacov.
Uvedené záručné doby platia v uvedenom rozsahu, pokiaľ nie je v zmluve uzatvorenej medzi objednávateľom a spoločnosťou uvedené inak.
5.4. Ak nie je uvedené inak, záručná doba začína plynúť prvý deň, ktorý nasleduje po dni, kedy bol výrobok, služba alebo dielo prevzaté zákazníkom.
5.5. Zákazník musí spoločnosti poskytnúť dostatočnú súčinnosť pri prevzatí predmetu plnenia, ktorý si objednal. Pokiaľ sa tak nestane, spoločnosť nezodpovedá za vady premetu plnenia, ktoré nastali po tom, ako bol zákazník riadne a podľa zmluvy vyzvaný na prevzatie predmetu plnenia.
5.6. Koniec záručnej doby je ohraničený posledným dňom jej dohodnutej lehoty. Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v posledný deň záručnej doby.

VI. Vady vylúčené z reklamácie

6.1. Vada je nedostatok vlastnosti výrobku, ktorú požadoval zákazník alebo ktorý vyplýva z právnych, resp. technických noriem platných pre daný výrobok.
Nie je možné reklamovať najmä tieto vady:
a) vady, ktoré vznikli mechanickým poškodením, neodborným nastavením alebo nesprávnou údržbou po prevzatí výrobkov alebo diela, napr. použitie maliarských pások, čistiacich prostriedkov
b) vady spôsobené neodbornou manipuláciou a montážou, ktorá bola vykonaná po prevzatí výrobkov,
c) vady vzniknuté v podmienkach s chemickou alebo fyzickou nerovnováhou v náväznosti na vlastnosti stavby (napr. vady projektu a použitých materiálov pri stavbe, nadmerná prašnosť, vlhkosť, emisie...)
d) vady vzniknuté v dôsledku vlastného alebo cudzieho zavinenia po prevzatí výrobku alebo diela (rozumie sa aj bezdôvodné odmietnutie prevzatia podľa článku 5.5. tohto dokumentu)
e) vady, ktoré vznikli na základe tzv. vyššej moci (požiar, záplavy, krupobitie, vojnový stav, štrajk a pod.)
6.2. Za vady nie je možné považovať chyby vzniknuté pred poskytnutím služby, odovzdaním výrobkov alebo diela a počas realizácie prác na diele, ak na dané služby, výrobky alebo dielo bola vzhľadom na tieto vady poskytnutá zľava. To isté platí aj pre príslušenstvo.
6.3. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za kompatibilitu súčiastok výplní stavebných otvorov, pokiaľ si ich zákazník zabezpečuje sám.
6.4. Spoločnosť nezodpovedá za nedorobky, ktoré vzniknú po montáži zárubní voči stavebným otvorom, ktoré neboli podľa Slovenskej technickej normy (STN). Taktiež nenesie zodpovednosť za nedosadanie zárubne k omietke (stene) pokiaľ nie je v kolmice, alebo vykazuje prehnutý povrch.

VII. Reklamačný poriadok a reklamácie všeobecne

7. 1. INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE, KĽUČKY - STAVEBNÉ KOVANIE
Reklamovateľné sú výhradne vady zjavné, vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu dverí a zárubní. Posudzovanie, čo je reklamovateľnou vadou, vychádza z nasledovných zásad:
a) Optické vady musia byť posudzované za denného svetla zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý zodpovedá bežnému využitiu konkrétneho priestoru. Na vady, ktoré nie sú za týchto podmienok viditeľné, nemôže byť uznaná reklamácia (všeobecne platí, že vady menšie ako 3 mm sú prípustné, pretože spravidla nie sú rozpoznateľné voľným okom za uvedených podmienok).
b) Bodové alebo plošné poškodenia ako škrabance, farebné zmeny, povrchové nerovnosti nie sú vadou a sú prípustné, ak ich najväčší rozmer je menší ako 3 mm a ich počet nepresiahne 5 ks na jednom prvku.
c) Škrabance nezasahujúce do podkladu povrchovej úpravy sú prípustné tiež za podmienky, že súčet ich dĺžok na jednom prvku nepresiahne 90 mm a súčasne dĺžka najväčšieho z nich je menšia alebo rovná 30 mm.
d) stetické, alebo líniové odchýlky, ktoré sa dajú odstrániť začistením alebo korekciou sa nepovažujú za vady výrobku.
e) Dosadanie dverného krídla k zárubni nesmie presiahnuť 3 mm v priehybe na spodku a vrchu.(priehyb dverí)
f) Rozdiel teplôt v miestnostiach, ktoré oddeľujú interiérové dvere nesmie byť väčší ako 10 °C. Rozdiel vzdušnej vlhkosti v miestnostiach nesmie prekročiť 20 % . Celková vzdušná vlhkosť nesmie prekročiť 75 %. Vady na prehnutí dverí, prípadné porušenie povrchovej úpravy spôsobené týmito faktormi sa nepovažuje za reklamáciu.
7.2. OSTATNÝ TOVAR
Na ostatný tovar a doplnky, ktoré sú dodávané a nie sú priamo spomenuté v tomto reklamačnom poriadku, sa vo všeobecnosti vzťahujú reklamačné poriadky subdodávateľov, ktorí tieto výrobky dodávajú spoločnosti .
7.3. STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE
Reklamovať je možné len práce, ktoré boli vykonané spoločnosťou a boli riadne objednané v zmluve. Reklamáciu stavebných a montážnych prác nie je možné uznať ak boli po odovzdaní diela urobené ďalšie zásahy, ktoré nerealizovala spoločnosť .
Pod montážne práce nespadá úprava stavebných otvorov a omietky v okolí stavebných otvorov, pokiaľ nebolo dojednané inak v objednávke, alebo zmluve.
Uvedené zásady posudzovania kvality jednotlivých výrobkov a prác sú v súlade so smernicami príslušných subdodávateľov a výrobcov.

VIII. Miesto a spôsob uplatňovania reklamácií, priebeh odstraňovania vád

8.1Spoločnosť prijíma reklamácie písomne (rozumie sa aj faxová alebo e-mailová forma) prostredníctvom na to poverených pracovníkov na predajných miestach spoločnosti. V reklamácii musí byť zreteľne uvedené číslo zmluvy (objednávky), uzatvorenej medzi spoločnosťou a zákazníkom a presný popis reklamovanej vady. Reklamácia musí byť vecná, aby sa z nej dalo jednoznačne určiť, o akú vadu sa jedná. Na reklamáciu je potrebné použiť formulár, ktorý je k dispozícii na predajných miestach spoločnosti, alebo na vyžiadanie zašleme v elektronickej, alebo tlačenej podobe. Z reklamácie musí byť zrejmé ktorá osoba ju uplatňuje (meno, priezvisko, adresa u občanov. Ak uplatňuje reklamáciu podnikateľ alebo iná osoba - presný názov, sídlo, identifikačné údaje, priezvisko, meno a funkcia osoby, ktorá reklamáciu uplatnila), dátum a podpis.
8.2. Kupujúci je povinný dopraviť reklamovaný tovar na reklamačné miesto ( predajné miesto ) na svoje náklady za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie okrem prípadu, že predávajúci sa rozhodne opodstatnenosť reklamácie posúdiť inak.
8.3. Zabudované dielo spoločnosťou sa posudzuje po podaní reklamácie na mieste zabudovania.
8.4. Pri podaní reklamácie je zákazník povinný predložiť doklad o zaplatení.
8.5. Predpokladom uplatnenia zodpovednosti za vady v reklamačnom konaní voči spoločnosti je preukázateľný prechod vlastníckeho práva k výrobkom na zákazníka (zákazník musí byť vlastníkom výrobkov a prác), t.j. musia byť uhradené všetky splatné faktúry týkajúce sa daných výrobkov a prác.
8.6. Spoločnosť sa k riadne prijatej reklamácii zaväzuje vyjadriť a v prípade opodstatnenej reklamácie ju odstrániť do 30 dní odo dňa jej prijatia. Toto platí, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
8.7. O každej reklamácii je vyhotovený zápis - reklamačný protokol, ktorý podpisuje zákazník a zástupca spoločnosti.
8.8. V prípade neopodstatnenej reklamácie má spoločnosť právo požadovať náhradu nákladov spojených s obhliadkou, prípadne ďalšie účelne vynaložené náklady. Zákazník má povinnosť tieto náklady bezodkladne uhradiť po ich vyúčtovaní.

IX. Omeškanie

9.1. V prípade omeškania zákazníka s peňažným plnením má spoločnosť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1,25 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorá je splatná v deň nasledujúci po doručení výzvy na zaplatenie. Zmluvná pokuta nevylučuje uplatnenie nároku na náhradu škody.

X. Riešenie sporov

10.1. Všetky spory medzi spoločnosťou a zákazníkom sú príslušné riešiť všeobecné súdy Slovenskej republiky podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, a to i medzi spoločnosťou a zahraničnými subjektmi.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu a znení. V prípade, že niektoré ustanovenia, týchto všeobecných obchodných podmienok, alebo celok sa stanú neplatnými, neúčinnými, alebo nevykonateľnými, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
11.2. Potvrdením objednávky potvrdzuje zákazník, že akceptuje výšku ceny diela a Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho v znení platnom ku dňu odoslania objednávky.
11.3. Písomnosti, ktoré sa doručujú klasickou poštou, doručujú zmluvné strany doporučene na adresu uvedenú v zmluve alebo zapísanú v obchodnom alebo živnostenskom registri. V prípade pochybností, alebo ak sa zásielka vrátila alebo ju adresát odmietol prevziať, sa má za doručené uplynutím tretieho dňa od odoslania písomnosti. Doručenie elektronickou poštou je povinná zmluvná strana potvrdiť.
11.4. Zákazník odoslaním objednávky udeľuje spoločnosti EKOINTER s.r.o. v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme spoločnosti za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov spoločnosti, zasielaní informácií o činnosti spoločnosti a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas udeľuje na dobu do jeho odvolania. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu spoločnosti alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese spoločnosti. Zákazník vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
11.5. Zákazník kúpou tovaru, podpisom objednávky, alebo zmluvy vyslovuje súhlas s obsahom týchto podmienok, potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a vyslovuje vôľu byť nimi viazaný.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Obchodné podmienky spoločnosti EKOINTER s.r.o. sú platné od 1.3.2017 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: V prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Váš EKOINTER s.r.o.