OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje.

Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá, ako ich používame.

Prevádzkovateľ spoločnosť EKOINTER s.r.o., so sídlom Čavoj 243 , 972 29 Čavoj Slovenská republika,

IČO: 50253034, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.32943/R,

zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného formulára "Napíšte nám"
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete za účelom vybavenia Vašej objednávky
  • súbory cookies

Ako používame zhromažďované osobné údaje:

1./ Osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä so zákonom

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2./ Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne :

- pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami) a pre potreby spätného kontaktovania sa s Kupujúcim.

2.1. Spracúvanie pre splnenie právnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis :

Vystavujeme účtovné a daňové doklady, ktoré sme povinní uchovávať a archivovať po dobu stanovenú právnymi predpismi, najmä zákonom o účtovníctve, zákonom o dani z príjmov a zákonom o dani z pridanej hodnoty.

3./ Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, alebo v prípadoch, ktoré sú v súlade so zákonom napríklad v prípade vyžiadania orgánmi štátnej správy).

4./ Predávajúci od kupujúceho získava tieto údaje potrebné k riadnemu doručeniu tovaru:

4.1. Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie produktov, telefónne číslo, e-mail

4.2. Právnická osoba: názov subjektu, IČO,DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti

5./ Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu :

- Fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mail.

- Právnická osoba: Obchodné meno, sídlo, email.

- Tieto údaje sú poskytnuté a uchovávané na dobu štyroch rokov.

5.1. Marketing sociálnych médií

Na propagovanie firmy máme svoju vlastnú stránku na sociálnej sieti Facebook. Je to platforma sociálnych médií a naša firma je iba ďalší užívateľ. Operátor každej platformy je zodpovedný za spôsob, akým spracúva dáta.

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom tejto stránky tak, že nám necháte komentár, zašlete správu, budete s nami chatovať alebo odporučíte naše produkty vašim priateľom.

Stránky sociálnych médií poskytujú podrobné informácie o rozsahu, type, účele a spracovaní vašich údajov. Tiež majú informácie o vašich právach a o tom, ako zmeniť vaše nastavenia ochrany osobných údajov.

Pokiaľ nie je uvedené inak, vaše osobné informácie nebudú nami použité žiadnym iným spôsobom.

5.2. Recenzie produktov

Našu webovú stránku www.ekointer.sk a stránku na sociálnej sieti Facebook môžete použiť na recenziu vašich nákupov. Pomáha to ostatným zákazníkom robiť informované rozhodnutia a tiež nám umožňuje zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb.

Vaše osobné údaje môžu byť použité a uchované iba na publikovanie recenzií v súlade s našimi podmienkami Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov je Článok 6 (1) b EU DSGVO.

5.3. Súťaže

Pravidelne vám ponúkame možnosť zúčastniť sa súťaží na sociálnych médiach. Účasť je úplne dobrovoľná. V rámci tohto procesu vám ponúkneme zasielanie noviniek v budúcnosti. Pokiaľ nám vyslovene neudelíte povolenie používať vaše údaje na marketingové účely, použijú sa iba na účely súťaže a oznámenia o výhre. Do našich súťaží môžete vstúpiť bez udelenie súhlasu na použitie vašich údajov na marketingové účely. Viac informácií nájdete v podmienkach každej súťaže.

Používanie osobných údajov na uskutočnenie súťaže je v súlade s článkom 6 (1) b EU GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej Únie). Údaje môžu byť použité na marketingové účely iba s predchádzajúcim povolením a v súlade s Článkami 6 (1)a a 7 EU GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej Únie).

6./ Predávajúci nie je zasielateľom noviniek formou "newsletter".

7./ V zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii upozorňujeme, že tento obchod používa cookies a ďalšie technológie za účelom vylepšenia služieb zákazníkom. Naša webová stránka používa Google Analytics, ktorá taktiež používa súbory cookies.

8./ Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to hocijakým spôsobom ústne, písomne, aj prostredníctvom elektronických prostriedkoch, odporúčame spotrebiteľovi aby svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolal zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho: ekointer@ekointer.sk.

Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.